Hoppa till sidans innehåll

Miljöplan Biathlon Events World Cup


 

1. Mål & Miljöpolicy


1.1. Mål
Att med rimliga insatser, förebygga och minska arrangemangets
miljöpåverkan.

1.2. Miljöpolicy

 • Biathlon Events AB skall följa tillämpliga lagar och föreskrifter
  avseende miljö och miljöpåverkan.
 • I planering och genomförande sträva efter att följa Östersunds
  Kommuns miljöpolicy avseende ISO 14001.
 • Vidta rimliga åtgärder för att förebygga och minska
  miljöbelastningen och dess verkningar.
 • Tillse att all personal och funktionärer verkar för minskad
  miljöbelastning genom egen insikt och kunskap.
 • Genom information påverka deltagare, gäster och publik att bli
  medansvariga i miljöarbetet. All information läggs ut på vår
  hemsida, www.biathlonevents.se, detta för att inte sprida
  papper i onödan.
 • I första hand anlita leverantörer och samarbetspartners som
  aktivt arbetar för att minska sin egen miljöbelastning.
 • Att genom köpa och nyttja lokala entreprenörer och produkter
  där det går.
 • Verka för och inspirera publik och deltagare att i största
  möjligaste mån åka kollektivt till och från tävlingarna och
  evenemangen.
 • Att söka alternativa energikällor inom framförallt uppvärmning,
  tekniksäkring och fordon.

2. Kartläggning av evenemangets miljöpåverkan och åtgärder
Arbete har gjorts för att identifiera evenemangets miljöpåverkan.
Arbetet har gjorts hos varje delansvarig i organisationskommittén.
Information till alla funktionärer genomförs, informationen finns
även i funktionärshandboken.
Nedan följer vilka områden som har mest miljöpåverkan och vilka
åtgärder organisationen genomför, för att minska den.

 

2.1.Tävling

Ansvarig för verksamheten: Ulrika Öberg.
All verksamhet inom stadionområdet är ISO 14001 certifierad/Emas
registrerad.

2.1.1. Preparering av spår
2.1.1.1.Pistmaskin
Förarna är miljöutbildade, de genomgår en omfattande utbildning
på 8 timmar. Det finns bland annat rutiner vid hydrauloljeläckage.
All kemikaliehantering hanteras på ett miljöriktigt sätt (utbildning,
beredskaps för kemikaliespill etc.). Se Östersunds kommuns
kemikalierutiner.

2.1.1.2.Snöskoter
Man använder moderna fyrtakts-maskiner med alkylatbensin. VC
arbetar med en lokal entreprenör som levererar skotrar och
fyrhjulingar, (Yamaha Center i Östersund). Krav ställs på
leverantören att minimera miljöutsläpp.

2.1.2. Konstsnötillverkning
All verksamhet som berör konstsnötillverkning sköts av
kommunens personal och styrs av kommunens miljöledningssystem.

2.1.3. Skjutstadion
Det finns egenkontrollprogram knutet till verksamheten på
skidskytteanläggningen . Verksamheten har rutiner för normal drift
av anläggningen och vid driftstörningar.

2.1.4. Kemikaliehantering
Vådliga kemikalier används inte.

 

2.2.Arena

Ansvarig för verksamheten är Ulf Olsson.

2.2.1. Tältbyggnationer
Vid arrangemanget kommer man att ställa upp ett tält för
Publik/VIP/Kök på ca 800 m2. Uppvärmning av tältet kommer att
ske med fjärrvärme. Jämtkraft är leverantör av fjärrvärmen och de
är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Uppvärmning kan även komma
att kompletteras med gasol. Övriga byggnationer kommer att
värmas upp med fjärrvärme alternativt el eller gasol.

2.2.2. Toaletter
Toaletter kommer att ställas upp inom området och de
kommer att tömmas efter varje tävlingsdag.

2.2.3. El
Ansvarig för tillförsel av el är Östersunds kommun.

2.2.4. Tekniskström
Sveriges Television ställer krav på organisationen att säkerställa
eltillförsel för sändningarna från tävlingarna detta görs med hjälp
av teknisk säkring genom UPS som första alternativ. Tidigare
arrangörer har uteslutande använt dieselaggregat för att säkerställa
tv-sändningar. Tävlingarna kommer att ha dieselgeneratorer som
reservkraft.

2.2.5. Avfallshantering
Tillsammans med Östersunds kommun och Lundstams Åkeri
säkerställer organisationen att avfallshantering sköts enligt
Kommunens miljöpolicy. T ex speciella kärl för sortering, brännbart
kompost, plast och metall. Ingen försäljning av dryck i glasflaskor
kommer att ske.
Östersunds kommun kommer att hämta avfall med biogasdrivna
renhållningsfordon.
Kontaktpersoner hos Östersunds kommun är:
Göran Henriksson 143329, miljöansvarig inom renhållningen
Ola Skarin 14 33 34, renhållningschef
Lundstams Åkeri när det gäller förpackningsavfall.

2.2.6. Upphandling
Östersunds kommuns miljöcertifieringsrutiner angående
upphandling följs när det gäller permanenta byggnationer och
anläggning på stadionområdet. (Teknisk förvaltning Bygg och
projektering har en miljöplan, man sköter upphandlingar enligt
denna plan). Miljökrav ställs på entreprenörer. Som miljömål har
man att stickprov ska göras görs för att kontrollera att entreprenörer
inte hanterar kemikalier som finns på kemikalieinspektionens
prioguide. Man bjuder in leverantörer och entreprenörer för att de
ska kunna hålla sig uppdaterad i miljöfrågor vid
upphandlingsförfaranden. Alla upphandlingar går via
upphandlingskontoret på kommunen, upphandlingspolicyn styr
vilka miljökrav ska ställas. I alla upphandlingar sitter en
miljöreferensgrupp. Alla inköp till VM-organisationen sker via varje
OC-ansvarige, rutiner för inköp har upprättats där miljökrav och
krav om lokala leverantörer finns.

2.2.7. Städkemikalier
Vid upphandling ställs krav i samband med inköp av städtjänster.
Städkemikalier ska vara miljömärkta. Stationära lokaler och
toaletter på stadion sköts enligt Östersunds kommuns städrutiner.

 

 

2.3.Logistik

Ansvarig för verksamheten är Yvonne Stensson.

2.3.1. Mat
Upphandling av entreprenör inom närområdet, bör i möjligaste mån
arbeta med lokala produkter och krav/rättvisemärkta produkter.
Lokala produkter på menyerna ställs som krav på Folkets Hus
vilka är entreprenörer för mat och dryck på området.

2.3.2. Transporter
Transporter sker i stor utsträckning till och ifrån evenemanget med
bil och buss. Organisationen har genom samarbete med lokala
bussbolag och SJ kunnat ge möjligheter till alternativt färdsätt.
Våra chaufförer är utbildade i eco-driving samt säkerhet. Bilar ställs
Inomhus nattetid alternativt rustas med motorvärmare. Tomgångskörning
är ej tillåten.

2.3.2.1.Åskådare
Fjärresa: SJ är en samarbetspartner med arrangemanget, SVT:s resor
kommer till största delen att ske med tåg.
Lokalresa: Shuttlesbuss lokalt mellan busstorget och Stadion.

2.3.2.2.Tävlande/Press/Sponsorer/IBU/Intern
transport
Transport till tävlingsplats och under tävlingarna: Alla ska i största
möjligaste mån åka buss/minibuss för att minska utsläpp. Det är
organisationen som erbjuder dessa alternativ och kan styra vilka
fordon som används för dessa ändamål. Alkoholtestutrustning finns
att tillgå för alla chaufförer.
Organisationen skall arbeta för att publik inklusive skolelever
använder sig av busstransporter till och ifrån evenemanget. Detta
genom att informera att dessa alternativ finns.
Diskussion med Östersunds kommun pågår om att nyttja
kommunens miljöbilspool. Ett antal miljöbilar tillhandahålls av
Krokoms Kommun. Diskussioner pågår även med billeverantör,
krav ställs på samarbetspartner att det i första hand miljöbilar som
tillhandahålls.

 

2.4. Administration

Ansvarig för verksamheten är Marianne Tharaldsson.

2.4.1. Kontorsmaterial
Inköp av kontorsmaterial görs hos Office som är ISO 14001
certifierad.
Miljömärkta kontorsmaterial används.

2.4.2. Upphandling
Alla inköp till organisationen sker via resp OC-ansvarig, rutiner
för inköp finns, miljökrav och krav om lokala leverantörer ställs.

 

2.5.Ekonomi

Ansvarig för verksamheten är Ingemar Arwidson.

2.5.1. Miljölagstiftningen
Organisationen följer tillämpliga lagar och föreskrifter avseende
miljö och miljöpåverkan.
Genomgång och utbildning kommer att ske i
organisationskommittén. Arbetsmiljölagen efterlevs genom en
upprättad arbetsmiljöplan.
Samtliga tillstånd för evenemanget har lämnats in till olika
myndigheter.

2.5.2. Avtal
Kontrollera avtal med olika intressenter följs, även i miljöfrågor.

 

2.6. TV, Host Broadcaster

Ansvarig för verksamheten är Ebba Wadensjö.

2.6.1. Transporter
Organisationen skall arbeta för att Host Broadcaster använder
sig av busstransporter under evenemanget. Dessa transporter är
något som organisationen tillhandahåller men kan inte kräva att det
efterlevs.

2.6.2. Avfall
Organisationen arbetar för att underlätta källsortering tillsammans
med Östersunds kommun.

 

2.7.Information/Media

Ansvarig för verksamheten är Ebba Wadensjö.

2.7.1. Informationsspridning
Informationsspridning om miljöarbete sker på, under och efter
evenemanget i olika medier och storbildskärmar.

2.7.2. Transporter
Organisationen arbetar för att mediarepresentanter använder sig av
busstransporter till och ifrån evenemanget.

 

2.8. Marknad/Sponsring

Ansvarig för verksamheten är Lisa Engman.

2.8.1. Transporter
Organisationen arbetar för att sponsorer använder sig av
busstransporter till och ifrån evenemanget.

2.8.2. Avfall
Organisationen arbetar aktivt för att underlätta källsortering.

2.8.3. Sponsorer
Organisationen skall i första hand arbeta med sponsorer som har ett
dokumenterat miljöarbete.

2.9. Efter tävlingarna

2.9.1. Återställning av arrangemangsområdet
Organisationen kommer att återställa arrangemangsområdet i
ursprungligt skick. Genom det planerade efterarbetet tillsammans
med Kommunens och organisationens leverantörer.

2.9.2. Rapportering & uppföljning
Uppföljning av miljöplanen kommer att genomföras efter
arrangemanget för att den ska utvecklas och förbättras till nästa
evenemang.

2.9.3. Revidering av arrangemangets miljöarbete
Den antagna miljöplanen kommer löpande att uppdateras.
Miljöplanen är beslutad av:


Patrik Jemteborn, 2013-06-01
Organisationskommitté ordf

Uppdaterad: 2016-02-09 11:08
Skribent: Leif Söderberg